Regulamin

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Greenville sp. z o.o.

Art. 1. Definicje

Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają:

 1. Operator – Greenville spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, adres: ul. Ku Cytadeli 2, 61-722 Poznań, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w Sądzie Rejonowym w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 521222, posiadający numery REGON 147397963 oraz NIP 5223018264, będący administratorem strony internetowej https://laktowit.pl, posiadający adres e-mail kontakt@laktowit.pl.
 2. Serwis – zorganizowana platforma informatyczna podłączona do sieci Internet, stworzona i prowadzona przez Operatora pod adresem https://laktowit.pl, umożliwiająca Użytkownikom korzystanie z zasobów serwisu.
 3. Regulamin – niniejszy dokument regulujący w szczególności zasady i warunki korzystania oraz funkcjonowania Serwisu, prawa i obowiązki użytkowników, prawa i obowiązki Operatora będącego podmiotem prowadzącym Serwis oraz wszelkie ewentualne załączniki do niniejszego dokumentu, wymienione w jego treści, stanowiące jego integralną część.
 4. Osoba – osoba fizyczna, osoba prawna, a także jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której obowiązujące przepisy przyznają zdolność prawną.
 5. Użytkownik zarejestrowany – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która wskutek skutecznej rejestracji w Serwisie, w tym akceptacji Regulaminu, uzyskała dostęp do usług oferowanych przez Serwis. Użytkownikiem może być również małoletni lub pełnoletni nieposiadający pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego na rejestrację w Serwisie, w tym akceptację Regulaminu. Operator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, i skutki ich działań, jeżeli działają one bez wymaganej zgody przedstawiciela ustawowego. Użytkownikami są również inne osoby, jeżeli działają przez swoich uprawnionych przedstawicieli. Regulamin może określać kategorie Użytkowników zarejestrowanych i zakres dostępu do funkcji Serwisu dla poszczególnych kategorii Użytkowników zarejestrowanych.
 6. Użytkownik niezarejestrowany – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która uzyskała dostęp do usług oferowanych przez Serwis, które nie są zastrzeżone do świadczenia wyłącznie Użytkownikom zarejestrowanym. Użytkownikiem niezarejestrowanym może być również małoletni lub pełnoletni nieposiadający pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego, w tym akceptację Regulaminu. Operator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, i skutki ich działań, jeżeli działają one bez wymaganej zgody przedstawiciela ustawowego. Użytkownikami są również inne osoby, jeżeli działają przez swoich uprawnionych przedstawicieli.
 7. Użytkownik – Użytkownik zarejestrowany lub Użytkownik niezarejestrowany.
 8. Konto – dostępne dla Użytkownika miejsce w Serwisie, za pośrednictwem którego Użytkownik wprowadza, zarządza i wysyła dane w strukturze Serwisu, po uprzednim skutecznym zarejestrowaniu i zalogowaniu się w Serwisie.
 9. Login – nazwa Użytkownika w Serwisie, jaka została przez niego obrana na etapie rejestracji Konta.
 10. Rejestracja – procedura zakładania Konta w Serwisie.
 11. Materiały – wszelkie dane umieszczone w Serwisie przez Operatora i Użytkowników, w tym także odnośniki do innych zasobów sieci Internet, nieumieszczonych w Serwisie.

Art. 2. Warunki techniczne

 1. W celu prawidłowego korzystania przez Użytkowników z usług dostępnych w Serwisie, w tym w celu skutecznego zarejestrowania i zalogowania się, niezbędne jest łącznie:
 • połączenie z siecią Internet,
 • posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów sieci Internet,
 • korzystanie z jednej z przeglądarek internetowych: Chrome, Firefox, Internet Explorer, Opera lub Safari w najnowszej wersji,
 • w przypadku Użytkowników dokonujących rejestracji, posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).
 1. W celu prawidłowego korzystania przez Użytkowników z usług dostępnych w Serwisie, Operator wskazuje, że Serwis jest zoptymalizowany do wyświetlania w rozdzielczości 1024×768.

Art. 3. Usługi

 1. Operator prowadzi w Serwisie sklep internetowy, a także świadczy na rzecz Użytkowników usługi polegające na udostępnieniu Materiałów na warunkach określonych w Regulaminie. Dostęp do części Materiałów może być przyznany wyłącznie Użytkownikom zarejestrowanym.
 2. Zasady korzystania ze sklepu internetowego określa oddzielny regulamin korzystania ze sklepu internetowego, dostępny pod adresem: https://laktowit.pl/regulamin.
 3. Operator zastrzega sobie możliwość zmiany zakresu Materiałów, a także funkcji Serwisu bez podania przyczyn.
 4. Użytkownik dodający jakiekolwiek Materiały do Serwisu, zobowiązany jest przestrzegać niniejszego Regulaminu i powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności zakazane jest umieszczanie w Serwisie jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym, w tym treści wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, zawierających treści pornograficzne, pochwalających faszyzm, nazizm, komunizm, propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne, naruszających prawa innych osób, w tym w szczególności prawa autorskie, itp.

Art. 4. Akceptacja Regulaminu, zawarcie umowy

 1. Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację Regulaminu w pełnym zakresie.
 2. Użytkownik zarejestrowany akceptuje Regulamin dokonując Rejestracji.
 3. Akceptacja Regulaminu jest równoznaczna z zawarciem przez Użytkownika umowy z Operatorem na czas nieokreślony o świadczenie usług określonych w Regulaminie.

Art. 5. Rejestracja, Konto

 1. Użytkownik niezarejestrowany może dokonać Rejestracji w Serwisie.
 2. Rejestracji dokonuje się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie https://laktowit.pl.
 3. Aby dokonać Rejestracji należy:
 • wypełnić formularz rejestracyjny, przy czym podanie wymaganych danych jest obligatoryjne celem rejestracji w Serwisie;
 • zaakceptować Regulamin poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola;
 • wyrazić zgodę na przetwarzanie podanych w formularzu rejestracyjnym danych osobowych, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola, w celach niezbędnych do prawidłowego świadczenia usług przez Operatora;
 • jeżeli Użytkownik pragnie otrzymywać od Operatora informacje handlowe – wyrazić zgodę na otrzymywanie ww. informacji poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola.
 1. Po dokonaniu Rejestracji Operator zakłada dla Użytkownika Konto oraz przesyła na podany e-mail Użytkownika informacje o zarejestrowaniu.
 2. Poprzez dokonanie Rejestracji, Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i wyraża zgodę na jego brzmienie, dobrowolnie przystępuje do korzystania z Serwisu, a dane zawarte w formularzu rejestracyjnym są prawdziwe i nie naruszają praw osób trzecich.
 3. Użytkownik ma dostęp do Materiałów i funkcji Serwisu dostępnych dla Użytkowników zarejestrowanych oraz Konta po uprzednim zalogowaniu w Serwisie przy użyciu Loginu i hasła podanych w formularzu rejestracyjnym.
 4. Użytkownik zarejestrowany ma prawo zmieniać swoje dane podane w formularzu rejestracyjnym w każdym czasie.
 5. Użytkownik zarejestrowany zobowiązany jest niezwłocznie aktualizować swoje dane podane w formularzu rejestracyjnym w przypadku ich zmiany.
 6. Użytkownik zarejestrowany zobowiązany jest zachować w poufności swoje hasło oraz nie udostępniać go osobom trzecim.

Art. 6. Usunięcie Konta, wypowiedzenie umowy

 1. Użytkownik ma prawo zażądać od Operatora usunięcia Konta, a Operator ma obowiązek na takie żądanie niezwłocznie Konto usunąć.
 2. Żądanie, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, należy złożyć Operatorowi poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres kontakt@laktowit.pl, bądź w formie pisemnej na adres Operatora, podając swój Login i hasło identyczne z tymi, jakie Użytkownik zarejestrowany podał w formularzu rejestracyjnym.
 3. Żądanie usunięcia Konta jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia o wypowiedzeniu umowy z Operatorem o świadczenie usług określonych w Regulaminie.
 4. Umowa ulega rozwiązaniu z chwilą doręczenia żądania, o którym mowa w ust. 2 powyżej.
 5. Użytkownik zarejestrowany może także wypowiedzieć umowę z Operatorem o świadczenie usług określonych w Regulaminie w każdym czasie, składając w tym zakresie Operatorowi oświadczenie poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres kontakt@laktowit.pl, bądź w formie pisemnej na adres Operatora, podając swój Login i hasło identyczne z tymi, jakie Użytkownik zarejestrowany podał w formularzu rejestracyjnym; wypowiedzenie jest skuteczne z chwilą doręczenia.
 6. Operator usuwa Konto niezwłocznie po doręczeniu oświadczenia, o którym mowa w ustępie poprzedzającym.
 7. Operator może wypowiedzieć umowę z Użytkownikiem o świadczenie usług określonych w Regulaminie i usunąć Konto Użytkownika, który naruszył postanowienia niniejszego Regulaminu lub powszechnie obowiązujące przepisy, pomimo uprzedniego wezwania przez Operatora za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres poczty elektronicznej, który Użytkownik podał w formularzu rejestracyjnym, do zaniechania naruszeń i wyznaczenia w tym celu odpowiedniego terminu. Wypowiedzenie następuje po wskazaniu ważnych przyczyn wypowiedzenia polegających w szczególności na naruszeniu regulaminu lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz po wskazaniu terminu wypowiedzenia.
 8. O fakcie wypowiedzenia umowy w trybie uregulowanym w ust. 7 powyżej Użytkownik zostanie poinformowany za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres poczty elektronicznej, który Użytkownik podał w formularzu rejestracyjnym.
 9. Użytkownik, któremu umowa z Operatorem o świadczenie usług określonych w Regulaminie została wypowiedziana w trybie ust. 7 powyżej, nie może dokonać ponownej Rejestracji bez uzyskania uprzedniej zgody Operatora.

Art. 7. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych jest Operator. Przekazanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże jest niezbędne w razie chęci rejestracji w Serwisie, w zakresie w jakim jest to niezbędne do świadczenia usług przez Operatora.
 2. Dane osobowe będą wykorzystywane przez Operatora wyłącznie w celu dokonania Rejestracji oraz w celu właściwego wykonania usług, w zgodzie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Dane osobowe przetwarzane przez Operatora obejmują: Login, adres e-mail, a także inne dane osobowe podane przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym.
 4. Dane osobowe Użytkownika, poza Loginem, nie będą w żaden sposób dostępne dla innych Użytkowników Serwisu.
 5. W przypadku zaznaczenia przez Użytkownika przy rejestracji pola z odpowiednią zgodą, dane osobowe będą przez Operatora wykorzystywane również w celach marketingowych.
 6. Każdy Użytkownik jest uprawniony do wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i żądania ich usunięcia. W tym celu należy złożyć odpowiednie żądanie poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres kontakt@laktowit.pl, bądź w formie pisemnej na adres Operatora, podając swój Login i hasło identyczne z tymi, jakie Użytkownik zarejestrowany podał w formularzu rejestracyjnym. Usunięcie danych Użytkownika jest równoznaczne z usunięciem jego Konta.
 7. Celem poinformowania Użytkownika o sposobie, celu i innych istotnych elementach przetwarzania danych Użytkowników, ustanawia się odrębny dokument – Polityka prywatności, dostępny pod adresem: https://laktowit.pl/regulamin.

Art. 8. Wyłączenie odpowiedzialności Operatora

 1. Operator zobowiązuje się w miarę możliwości informować z wyprzedzeniem Użytkowników Serwisu o zakłóceniach w jego funkcjonowaniu, w szczególności o przerwach konserwacyjnych.
 2. Operator nie odpowiada za działania Użytkowników i osób trzecich polegające na niezgodnym z powszechnie obowiązującym prawem lub niniejszym Regulaminem umieszczaniu Materiałów w Serwisie, jeżeli nie został zawiadomiony o bezprawnym charakterze przechowywanych przez niego danych zawartych w Materiałach umieszczanych przez Użytkowników.
 3. Operator nie odpowiada za działania Użytkowników i osób trzecich polegające na niezgodnym z powszechnie obowiązującym prawem lub niniejszym Regulaminem wykorzystywaniu Materiałów, jeżeli nie został zawiadomiony o bezprawnym charakterze przechowywanych przez niego danych zawartych w Materiałach umieszczanych przez Użytkowników.
 4. Operator nie odpowiada ponadto wobec Użytkowników i osób trzecich za:
 • treść danych zamieszczanych przez Użytkowników w formularzach rejestracyjnych,
 • treść i legalność danych umieszczonych poza Serwisem, do których odsyłają umieszczone w Serwisie Materiały będące odnośnikami do innych zasobów sieci Internet,
 • jakiekolwiek szkody Użytkownika spowodowane nieprawidłowym zapisem lub odczytem danych pobieranych przez Użytkownika,
 • sposób, w jaki Konta będą wykorzystywane przez Użytkowników,
 • szkody wyrządzone osobom trzecim przez Użytkowników poprzez naruszenie praw tych osób, jeżeli Operator nie został zawiadomiony o bezprawnym charakterze przechowywanych przez niego danych zawartych w Materiałach umieszczanych przez Użytkowników, z których szkoda wynika,
 • treści i inną zawartość przesyłanych przez Użytkowników danych.
 1. Całkowitą odpowiedzialność za treść i zawartość wiadomości wysyłanych za pośrednictwem poczty e-mail do Operatora oraz danych umieszczanych Serwisie przez Użytkownika ponosi Użytkownik, z uwzględnieniem własnej odpowiedzialności cywilnej i karnej za działania niezgodne z prawem.
 2. Operator może umożliwić Użytkownikom dostęp, za pośrednictwem Serwisu, do usług świadczonych przez osoby trzecie – w takim przypadku Operator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za działania lub zaniechania tych osób.

Art. 9. Promocja i reklama

 1. W Serwisie mogą być umieszczane reklamy i ogłoszenia.
 2. Operator zastrzega sobie prawo do dowolnego doboru reklam i ogłoszeń z uwzględnieniem w szczególności ich zgodności z charakterem Serwisu.

Art. 10. Reklamacje

 1. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Serwisu, a także wykonaniem usług przez Operatora.
 2. Reklamacje należy składać poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres kontakt@laktowit.pl, bądź w formie pisemnej na adres Operatora, podając dane, które umożliwią Operatorowi zidentyfikowanie Użytkownika w celu usprawnienia procesu reklamacji (np. adres e-mail, imię, nazwisko). W przypadku Użytkowników zarejestrowanych może być to np. podanie Loginu i hasła identycznego z tymi, jakie Użytkownik zarejestrowany podał w formularzu rejestracyjnym.
 3. Reklamacja powinna zawierać dokładny opis i powód zgłoszenia reklamacji.
 4. Operator rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni roboczych od dnia jej otrzymania. Składając reklamację, Użytkownik wyraża zgodę na przesłanie odpowiedzi na reklamację przez Operatora w formie wiadomości e-mail. Jednakże Użytkownik może wyraźnie zastrzec w treści reklamacji, podając jednocześnie swój adres korespondencyjny, że oczekuje odpowiedzi Operatora na piśmie. Operator zastrzega sobie prawo nieudzielenia odpowiedzi na reklamację w razie jej oczywistej bezzasadności, np. ponownego wniesienia reklamacji opartej na tym samym zarzucie, co wcześniejsza, nieuwzględniona przez Operatora reklamacja danego Użytkownika.
 5. Wszelkie inne powiadomienia, uwagi i pytania dotyczące funkcjonowania Serwisu można składać poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres kontakt@laktowit.pl, bądź w formie pisemnej na adres Operatora, w przypadku Użytkowników zarejestrowanych podając swój Login i hasło identyczne z tymi, jakie Użytkownik zarejestrowany podał w formularzu rejestracyjnym.

Art. 11. Działania bezprawne

 1. W przypadku wykrycia przez Operatora w Serwisie jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym, lub treści, których zamieszczanie w Serwisie jest zabronione postanowieniami Regulaminu, dostęp do nich zostanie natychmiast uniemożliwiony.
 2. Operator, w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze Materiału albo danych umieszczonych poza Serwisem, do których odsyłają umieszczone w Serwisie Materiały będące odnośnikami do innych zasobów sieci Internet, lub związanej z nimi działalności, niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych.
 3. Każdy Użytkownik zobowiązany jest powiadomić Operatora o przypadkach umieszczenia w Serwisie treści o charakterze bezprawnym.
 4. Użytkownik może dokonać zgłoszenia Operatorowi podejrzenia zaistnienia sytuacji, o której mowa w ust. 2 powyżej, poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres kontakt@laktowit.pl, bądź w formie pisemnej na adres Operatora, w przypadku Użytkowników zarejestrowanych podając swój Login i hasło identyczne z tymi, jakie Użytkownik zarejestrowany podał w formularzu rejestracyjnym.
 5. Po otrzymaniu zgłoszenia, o którym mowa w ust. 4 powyżej, Operator niezwłocznie dokona jego analizy i wyjaśnienia.
 6. Jeśli dany Materiał, którego zgłoszenie dotyczy, jest odsyłaczem do zasobów sieci Internet znajdujących się poza Serwerem, na czas rozpatrywania zgłoszenia, o którym mowa w ust. 4 powyżej, Operator uczyni go nieaktywnym.
 7. Jeśli w wyniku wyjaśnienia zgłoszenia, o którym mowa w ust. 4 powyżej, Operator ustali, że dany Materiał lub działalność z nim związana ma charakter bezprawny, wtedy niezwłocznie usunie dany Materiał z Serwisu.
 8. W przypadku gdy zamieszczenie bezprawnych treści rodzić będzie podejrzenie popełnienia przestępstwa przez Użytkownika, który treści w Serwisie umieścił, Operator może niezwłocznie powiadomić właściwe organa ścigania o zaistniałym fakcie.

Art. 12. Zmiany Regulaminu

 1. Operator ustanawia Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną.
 2. Wszelkie zmiany Regulaminu zostaną uwidocznione w Serwisie z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian, poprzez wyświetlenie informacji o zmianie na stronie głównej Serwisu, która określać będzie rodzaj zmian i datę ich wejścia w życie. Zarejestrowani Użytkownicy zostaną z wyprzedzeniem poinformowani o zmianach drogą e-mailową w ten sposób, że Operator przed dokonaniem zmiany regulaminu prześle do każdego zarejestrowanego użytkownika wiadomość e-mail informującą o zakresie zmian regulaminu poprzez wyszczególnienie zmienionych postanowień i podanie ich nowej wersji.
 3. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie ponadto przekazana Użytkownikowi zarejestrowanemu przy próbie logowania do Serwisu.
 4. Zmiany Regulaminu wiążą Użytkowników niezarejestrowanych od dnia wskazanego przez Operatora jako dzień wejścia w życie zmian Regulaminu.

Art. 13. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin obowiązuje od dnia 20 marca 2022.
 2. Regulamin dostępny jest pod adresem: https://laktowit.pl/regulamin w formie która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie, a także w siedzibie Operatora.
 3. Prawem właściwym jest prawo polskie, w tym w szczególności: Kodeks cywilny i ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 4. Wszelkie spory wynikłe między Operatorem a Użytkownikiem rozpoznawał będzie właściwy rzeczowo sąd powszechny siedziby Operatora, z zastrzeżeniem, że postanowienie to nie wiąże konsumentów w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

Regulamin korzystania ze sklepu internetowego

Greenville sp. z o.o.

Art. 1. Definicje

Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają:

 1. Operator – Greenville spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, adres: ul. Ku Cytadeli 2, 61-722 Poznań, zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym w Sądzie Rejonowym w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 521222, posiadający numery REGON 147397963 oraz NIP 5223018264, będący administratorem strony internetowej https://laktowit.pl, posiadający adres e-mail kontakt@laktowit.pl.
 2. Serwis – zorganizowana platforma informatyczna podłączona do sieci Internet, stworzona i prowadzona przez Operatora pod domeną laktowit.pl, umożliwiająca Użytkownikom korzystanie ze sklepu internetowego.
 3. Regulamin – niniejszy dokument regulujący w szczególności zasady i warunki dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Operatora pod domeną laktowit.pl.
 4. Osoba – osoba fizyczna, osoba prawna, a także jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której obowiązujące przepisy przyznają zdolność prawną.
 5. Użytkownik zarejestrowany – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która wskutek skutecznej rejestracji w Serwisie, w tym akceptacji Regulaminu, uzyskała dostęp do usług oferowanych przez Serwis. Użytkownikiem może być również małoletni lub pełnoletni nieposiadający pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego na rejestrację w Serwisie, w tym akceptację Regulaminu. Operator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, i skutki ich działań, jeżeli działają one bez wymaganej zgody przedstawiciela ustawowego. Użytkownikami są również inne osoby, jeżeli działają przez swoich uprawnionych przedstawicieli. Regulamin może określać kategorie Użytkowników zarejestrowanych i zakres dostępu do funkcji Serwisu dla poszczególnych kategorii Użytkowników zarejestrowanych.
 6. Użytkownik niezarejestrowany – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która uzyskała dostęp do usług oferowanych przez Serwis, które nie są zastrzeżone do świadczenia wyłącznie Użytkownikom zarejestrowanym. Użytkownikiem niezarejestrowanym może być również małoletni lub pełnoletni nieposiadający pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego, w tym akceptację Regulaminu. Operator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, i skutki ich działań, jeżeli działają one bez wymaganej zgody przedstawiciela ustawowego. Użytkownikami są również inne osoby, jeżeli działają przez swoich uprawnionych przedstawicieli.
 7. Użytkownik – Użytkownik zarejestrowany lub Użytkownik niezarejestrowany.
 8. Konsument – Użytkownik zarejestrowany lub Użytkownik niezarejestrowany będący konsumentem w rozumieniu Kodeksu cywilnego, czyli osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Art. 2. Sklep internetowy, asortyment i ceny

 1. Operator prowadzi, w ramach Serwisu, sklep internetowy.
 2. Wszystkie ceny w sklepie internetowym podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 3. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w jego ofercie, a także do zmiany asortymentu oferowanego przez niego towarów. Operator nie może zmienić cen towarów po zawarciu umowy z Użytkownikiem.
 4. Operator zastrzega, że zdjęcia towarów są jedynie przykładowe i służą prezentacji konkretnie wskazanych w nich modeli towarów. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera danego Użytkownika (kolor, proporcje itd.) mogą wpływać na sposób jego prezentacji na tym komputerze. W razie wątpliwości Użytkownik powinien skontaktować się z Operatorem.

Art. 3. Zamówienia

 1. Zamówienia na towary są składane w sklepie internetowym przez Użytkowników zarejestrowanych poprzez umieszczenie wybranych towarów w koszyku, dokonaniu wyboru formy zapłaty, sposobu dostawy i dowodu zakupu (ewentualnie podanie danych do faktury), a następnie potwierdzeniu złożonego zamówienia. Dokonanie tej czynności oznacza zawarcie z Operatorem umowy sprzedaży.
 2. Zamówienia na towary są składane w sklepie internetowym przez Użytkowników niezarejestrowanych poprzez umieszczenie wybranych towarów w koszyku, dokonaniu wyboru formy zapłaty, sposobu dostawy i dowodu zakupu, następnie wypełnieniu danych adresowych do wysyłki zamówionych towarów (ewentualnie danych do faktury) i potwierdzeniu złożonego zamówienia. Dokonanie tej czynności oznacza zawarcie umowy sprzedaży z Operatorem.
 3. Użytkownik dokonując wyboru sposobu płatności ma zawsze możliwość wyboru płatności przy odbiorze zamówionych towarów. Zapłaty za zamówione towary można dokonać przelewem po złożeniu zamówienia lub korzystając z serwisu płatności elektronicznych. Przy wyborze opcji odbioru osobistego, możliwa jest również płatność gotówką przy odbiorze.
 4. Niezwłocznie po przyjęciu zamówienia, nie później jednak niż w ciągu 30 dni, Operator potwierdzi je pocztą elektroniczną lub telefonicznie.
 5. Jeżeli Operatornie nie może zrealizować zamówienia z powodu niedostępności zamówionego towaru, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 30 dni od dnia złożenia przez Użytkownika zamówienia, zawiadomi o tym Użytkownika i jeżeli otrzymał zapłatę zwróci całą otrzymaną od Użytkownika sumę pieniężną.
 6. Operator wykonuje zamówienie w terminie do 30 dni.
 7. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie Użytkownikowi wraz z przesyłką paragonu lub faktury VAT.

Art. 4. Płatności

Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

Art. 5. Wysyłka

 1. Koszty wysyłki i dostępne jej opcje wskazane są w sklepie internetowym podczas składania zamówienia.
 2. Operator nie odpowiada za niedostarczenie towarów z przyczyn leżących po stronie Użytkownika – np. w związku ze wskazaniem nieprawidłowego lub niepełnego adresu dostawy uniemożliwiającego dostarczenie przesyłki. W takiej sytuacji Operator zawiadomi Użytkownika o nieudanej próbie dostarczenia towaru.

Art. 6. Prawo odstąpienia

 1. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.)oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych (licząc od dnia objęcia zakupionego towaru w posiadanie przez Konsumenta) odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów wskazanych poniżej.
 2. Dla zachowania 14 dniowego terminu, o którym mowa w ust. 1 powyżej, wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy w tym terminie.
 3. Zwrot jest możliwy wyłącznie jeżeli towar znajduje się w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
 4. Zwrot towaru po odstąpieniu od umowy odbywa się na koszt Użytkownika i koszty te nie podlegają zwrotowi. Zwrot powinien nastąpić nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy, na adres Operatora wskazany w art. 1 pkt 1 Regulaminu.
 5. Operator nie będzie przyjmował przesyłek wysłanych do niego na jego koszt albo za pobraniem.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy, pod warunkiem zachowania warunków opisanych w ust. 1, ust. 2, ust. 3 oraz ust. 4, jeżeli Operator otrzymał zapłatę zwróci całą otrzymaną od Użytkownika sumę pieniężną niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 30 dni od dnia złożenia przez Użytkownika zamówienia.

Art. 7. Reklamacje

 1. Reklamacje zakupionego towaru należy składać w formie pisemnej na adres Operatora.
 2. Jeżeli towar zakupiony przez Konsumenta jest niezgodny z umową, Użytkownik może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów.
 3. Jeżeli Konsument nie może żądać naprawy ani wymiany z powodów wskazanych w ust. 2 powyżej, albo jeżeli Operator nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby Konsumenta na znaczne niedogodności, Konsument prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy; od umowy nie można odstąpić, gdy niezgodność towaru z umową jest nieistotna.
 4. Konsument traci uprawnienia przewidziane w ust. 2 i 3 powyżej, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi o tym Operatora. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.
 5. Operator odpowiada za niezgodność towaru z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru Konsumentowi; termin ten biegnie na nowo w razie wymiany towaru.
 6. Operator ustosunkowuje się do żądania Konsumenta wskazanego w ust. 2 powyżej w terminie 14 dni. Nieustosunkowanie się do żądania w tym terminie oznacza, że Operator je uznał.
 7. Odpowiedzialność Operatora z tytułu rękojmi (określonej w Kodeksie cywilnym) jest wyłączona, z zastrzeżeniem, że postanowienie to nie wiąże Konsumentów.
 8. Operator albo podmiot trzeci (producent, dystrybutor) mogą udzielić gwarancji na dany towar. W takim przypadku jej warunki zawiera karta gwarancyjna dołączona do tego towaru.

Art. 8. Zmiany Regulaminu

 1. Operator ustanawia Regulamin korzystania ze sklepu internetowego.
 2. Wszelkie zmiany Regulaminu zostaną uwidocznione w Serwisie z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian, poprzez wyświetlenie informacji o zmianie na stronie głównej Serwisu, która określać będzie rodzaj zmian i datę ich wejścia w życie. Zarejestrowani Użytkownicy zostaną z wyprzedzeniem poinformowani o zmianach drogą e-mailową w ten sposób, że Operator przed dokonaniem zmiany regulaminu prześle do każdego zarejestrowanego użytkownika wiadomość e-mail informującą o zakresie zmian regulaminu poprzez wyszczególnienie zmienionych postanowień i podanie ich nowej wersji.
 3. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie ponadto przekazana Użytkownikowi zarejestrowanemu przy próbie logowania do Serwisu.
 4. Zmiany Regulaminu wiążą Użytkowników niezarejestrowanych od dnia wskazanego przez Operatora jako dzień wejścia w życie zmian Regulaminu.

Art. 9. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin obowiązuje od dnia 4 listopada 2014.
 2. Regulamin dostępny jest pod adresem: https://laktowit.pl/regulamin w formie która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie, a także w siedzibie Operatora.
 3. Prawem właściwym jest prawo polskie, w tym w szczególności: Kodeks cywilny i ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
 4. Wszelkie spory wynikłe między Operatorem a Użytkownikiem rozpoznawał będzie właściwy rzeczowo sąd powszechny siedziby Operatora, z zastrzeżeniem, że postanowienie to nie wiąże konsumentów w rozumieniu Kodeksu cywilnego.